Luật sư riêng tại nhàLuật sư riêng cho doanh nghiệp
support công ty luật 1 support công ty luật 2 support công ty luật 3
support công ty luật 4 support công ty luật 5 support công ty luật 6

Chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất :


1. Điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất
- Có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;
- Đất không có tranh chấp;
- Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án;
-  Chuyển nhượng trong thời hạn sử dụng đất.

 

2. Hồ sơ chuyển nhượng quyền sử dụng đất
- Chứng minh thư, hộ khẩu của hai bên chuyển nhượng;
- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;

- Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất phải có chứng nhận của công chứng nhà nước; trường hợp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân thì được lựa chọn hình thức chứng nhận của công chứng nhà nước hoặc chứng thực của Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi có đất.

- Trích lục và đo vẽ bổ sung bản đồ địa chính thửa đất (đối với trường hợp chuyển nhượng một phần thửa đất)

- Tờ khai thuế thu nhập cá nhân;

- Tờ khai lệ phí trước bạ.

 

thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất

 

3. Trình tự, thủ tục

Trong thời hạn không quá mười lăm ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất có trách nhiệm thẩm tra hồ sơ, gửi hồ sơ cho cơ quan quản lý đất đai thuộc Uỷ ban nhân dân cấp có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Trường hợp các bên chuyển nhượng phải thực hiện nghĩa vụ tài chính mà nghĩa vụ tài chính đó được xác định theo số liệu địa chính thì văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất gửi số liệu địa chính đến cơ quan thuế để xác định nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật; văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thông báo cho các bên chuyển nhượng thực hiện nghĩa vụ tài chính.

Trong thời hạn không quá năm ngày làm việc, kể từ ngày thực hiện xong nghĩa vụ tài chính, các bên tham gia chuyển nhượng quyền sử dụng đất nhận giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại nơi đã nộp hồ sơ.

 

4. Nghĩa vụ tài chính

Nghĩa vụ tài chính đối với trường hợp chuyển nhượng quyền sử dụng đất bao gồm:

- Thuế thu nhập cá nhân 2% giá trị thửa đất theo giá đất do UBND tỉnh công bố hàng năm vào ngày 01 tháng 01, nếu không nằm trong trường hợp được miễn thuế thu nhập cá nhân.

-  Lệ phí trước bạ để xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là 0,5% giá trị thửa đất theo giá đất do UBND tỉnh công bố hàng năm vào ngày 01 tháng 01;

-  Các nghĩa vụ tài chính khác nếu có, ví dụ như phí, lệ phí để nộp hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

 

5. Dịch vụ do Luật Khôi Việt cung cấp.

- Tư vấn các vấn đề pháp lý liên quan đến hồ sơ giấy tờ trong thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất;

- Soạn thảo tài liệu chuyển nhượng quyền sử dụng đất;

- Thực hiện dịch vụ theo ủy quyền của khách hàng;

- Nhận kết quả và trao lại cho khách hàng.

Các bài viết khác:

Chính phủVăn phòng quốc hội