Thông tin thời sự

Đề thi THPT Quốc gia thuộc phạm vi bí mật nhà nước

Nhằm bảo đảm an ninh chính trị, củng cố và phát triển kinh tế - xã hội,… ngày 15/11/2018, Luật Bảo vệ bí mật nhà nước 2018 đã được thông qua (có hiệu lực từ 01/7/2020) với nhiều nội dung nổi bật, đặc biệt là trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo.

Ảnh minh hoạ (Nguồn Internet)

Theo đó, điểm a khoản 8 Điều 7 Luật Bảo vệ bí mật nhà nước 2018 quy định như sau:

Điều 7. Phạm vi bí mật nhà nước

...

8. Thông tin về giáo dục và đào tạo:

a) Đề thi, đáp án và thông tin liên quan đến việc tổ chức kỳ thi cấp quốc gia;

....

Như vậy, đề thi, đáp án và các thông tin khác liên quan đến việc tổ chức các kỳ thi cấp quốc gia như kỳ thi THPT quốc gia, các kỳ thi chọn HSG quốc gia,... đều là thông tin thuộc phạm vi bí mật nhà nước.

Quy định trên sẽ góp phần bảo đảm kỳ thi cấp quốc gia diễn ra một cách trung thực, công bằng và khách quan.

Bên cạnh đó, trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, những thông tin về người thuộc Quân đội nhân dân, Công an nhân dân, Cơ yếu được cử đi đào tạo trong nước và ngoài nước cũng nằm trong phạm vi bí mật của Nhà nước.

Pháp lệnh Bảo vệ bí mật nhà nước 2000 hết hiệu lực kể từ ngày Luật Bảo vệ bí mật nhà nước 2018 có hiệu lực thi hành.