Tin nổi bật

11 Luật mới được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 8, khóa XIV

STT

Tên Luật

Ngày thông qua

Ngày có hiệu lực

Bài viết liên quan

1

Bộ luật Lao động 2019

20/11/2019

01/01/2021

Tại đây

2

Luật Thư viện 2019

21/11/2019

01/7/2020

Tại đây

3

Luật Dân quân tự vệ 2019

22/11/2019

01/7/2020

Tại đây

4

Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam 2019

22/11/2019

01/7/2020

Tại đây

5

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương 2019

22/11/2019

01/7/2020

Tại đây

6

Luật sửa đổi, bổ sung Điều 3 của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ 2019

25/11/2019

10/01/2020

Tại đây

7

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức 2019

25/11/2019

01/7/2020

Tại đây

8

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam 2019

25/11/2019

01/7/2020

Tại đây

9

Luật Lực lượng dự bị động viên 2019

26/11/2019

01/7/2020

Tại đây

10

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiểm toán Nhà nước 2019

26/11/2019

01/7/2020

Tại đây

11

Luật Chứng khoán 2019

26/11/2019

01/01/2021

Tại đây

Theo: Thư viện Pháp luật

 Lượt xem: 173 -  28/11/2019