Tin nổi bật

Sửa đổi, bổ sung chính sách hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo

Ảnh minh họa (Nguồn Internet)

Theo đó, bổ sung quy định về công thức xác định mức cấp bù chênh lệch lãi suất như sau:

Mức cấp bù chênh lệch lãi suất = Dư nợ cho vay thực tế bình quân của chương trình x (Lãi suất bình quân các nguồn vốn - Lãi suất cho vay thực hiện chương trình)

Trong đó lãi suất bình quân các nguồn vốn được xác định theo hướng dẫn của Bộ trưởng Bộ Tài chính về quy chế quản lý tài chính đối với Ngân hành Chính sách xã hội.

Đồng thời, sửa đổi nội dung về cấp bù chênh lệch lãi suất của Ngân sách nhà nước cho Ngân hàng Chính sách xã hội để thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo, cụ thể:

- Đối với các địa phương chưa tự cân đối được ngân sách và tỉnh Quảng Ngãi, ngân sách trung ương đảm bảo 100% mức cấp bù chênh lệch lãi suất cho Ngân hàng Chính sách xã hội;

- Đối với các địa phương có tỷ lệ điều tiết các khoản thu phân chia về ngân sách trung ương dưới 50%; ngân sách trung ương hỗ trợ 50%, ngân sách địa phương đảm bảo 50% mức cấp bù chênh lệch lãi suất cho Ngân hàng Chính sách xã hội (hiện hành quy định mức cấp bù chênh lệch lãi suất giữa lãi suất bình quân trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh do Ngân hàng Chính sách xã hội huy động với lãi suất cho vay thực hiện chương trình và dư nợ cho vay thực tế bình quân (tính theo phương pháp tích số) của chương trình);

- Đối với các địa phương còn lại, ngân sách địa phương đảm bảo 100% mức cấp bù chênh lệch lãi suất cho Ngân hàng Chính sách xã hội (hiện hành quy định mức cấp bù chênh lệch lãi suất giữa lãi suất bình quân trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh do Ngân hàng Chính sách xã hội huy động với lãi suất cho vay thực hiện chương trình và dư nợ cho vay thực tế bình quân (tính theo phương pháp tích số) của chương trình).

Quyết định 33/2019/QĐ-TTg chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 31/12/2019.

Theo: Thư viện Pháp luật

 Lượt xem: 174 -  27/11/2019